Denna sida är optimerad för att fungera bäst I horisontellt läge.Vänligen rotera din applikation innan du fortsätter.

Vikan.com
Amit M. Kheradia
Amit M. Kheradia
Environmental Health and Sanitation Manager

Livsmedelsredskap som bitar i ett säkerhetspussel

Redskap för livsmedelshantering, exempelvis hinkar, skopor och skrapor, har en viktig roll i miljöer där livsmedel hanteras. Sådana hanteringsredskap är i kontakt med livsmedel och måste därför ha egenskaper som förbättrar livsmedelssäkerheten snarare än att öka riskerna. Färgkodning, samma färg på hela redskapet samt hygieniskt utförande är egenskaper som gör Vikans livsmedelsredskap perfekta för ändamålet.

Färgkodning

Färgkodning är viktigt för rengöringsredskap, men kanske ännu viktigare för redskap i kontakt med livsmedel. Färgkodning för rengöringsutrustning baseras vanligen på processer, zoner eller utrustning. När det gäller redskap för livsmedelshantering brukar det dock vara bäst att basera färgkodningen på processteg.

Till exempel kan gröna redskap användas för råvaror, och blåa redskap för färdiga produkter. Många materialhanteringsredskap är små och lätta att bära med sig. Därför är det viktigt att deras utseende entydigt visar vilket processteg de tillhör. Alternativa färger som rosa eller limegrönt kan användas för att beteckna förekomst av allergener.

Icon Colour Coding

Om man använder färgkodade redskap för livsmedelshantering, är det viktigt att hela redskapet har en och samma färg. På så sätt vet man exakt vilken färg som gäller och var redskapet får användas, och det blir även lättare att få syn på redskapet i omgivningen.

Färgkodnings Guide

Livsmedelshanterings Guide


Hygienisk design och regelefterlevnad

Redskap med hygienisk design är lättare att rengöra och säkrare att använda inom livsmedelsindustrin.

Enligt European Hygienic Engineering Design Group (EHEDG) gäller följande:

  • Redskapen bör inte ha ytor eller områden där kontaminering kan fastna eller som är svåra att rengöra och torka.

  • Redskapen bör vara gjutna i ett enda stycke – eller vara lätta att ta isär (för rengöring) och sätta ihop.

  • Redskapens ytor ska vara släta och icke-porösa.

  • Redskapen bör vara välgjorda och slitstarka.

  • Redskapen bör vara av material som inte missfärgas och som är godkända för livsmedelskontakt.
EHEDG Logo

Vikans redskap för livsmedelshantering har utvecklats utifrån de principer som används för att utveckla våra förstklassiga rengöringsredskap. I stället för skarpa, invändiga hörn som är svåra att rengöra, har våra mätkannor och skopor släta konturer. Detta – i kombination med en helgjuten konstruktion och slät yta – gör det enkelt att rengöra våra redskap.

Vikans redskap för livsmedelshantering är av nylon och/eller polypropen, beroende på redskapet och dess avsedda användning. Dessa två plastsorter är slitstarka, säkra beträffande livsmedelskontakt och klarar temperaturer på upp till 175 °C respektive  100 °C. Både nylon och polypropen klarar dessutom rengöring i industriella diskmaskiner och autoklaver.

Förklaringar om överensstämmelse är tillgängliga på Vikans webbplats, i enlighet med EU-förordning nr 10/2011. Överensstämmelseförklaringen för varje redskap visar att konstruktionsmaterialet är lämpligt för kontakt med livsmedel.

Vanliga redskap för livsmedelshantering

Varje redskap som nuddar livsmedelsprodukter ska vara godkänt för kontakt med livsmedel. Helst ska det även vara färgkodat och ha en hygienisk utformning. Särskild uppmärksamhet måste ägnas redskap som har produktkontakt i olika skeden av produktionsprocessen, så att risken för korskontaminering och allergenspridning minimeras. Nedan ges tre exempel på produkter som bör ägnas särskild omsorg.

1. Livsmedelsskrapor
Det här är redskap som kommer i direkt kontakt med livsmedlen och kan användas i många olika processkeden – för allt från att trycka, dra och skrapa fram råvaror till att flytta färdiga produkter. Livsmedelsskrapor bör vara av hållbara material, så att de inte går sönder när de används för att hantera stora materialvolymer. Skraporna bör ha en färg som inte liknar livsmedelsproduktens färg, men ändå är i enlighet med den färgkodningsplan som används i anläggningen.

2. Mätkannor
Mätkannor används ofta för att hantera olika råvaror innan de blandas ihop och bearbetas. Mätkannor bör vara färgkodade för att förhindra allergenspridning eller korskontaminering från råvaror till färdiga produkter.

3. Skopor
Precis som mätkannor, används skopor både före och efter bearbetning. Eftersom skopor är så lätta att bära med sig mellan olika stationer, ökar risken för att man blandar ihop vilken skopa som hör till vilket processteg. Det är ett starkt argument för att använda färgkodning. Även skopor bör vara av hygieniskt utförande, för enkel rengöring.

Livsmedelshanterings Sida

Livsmedelshanterings Sortiment

Livsmedelssäkerhet är något som angår hela anläggningen, vilket även bör gälla för färgkodning och hygienisk design. När färgkodning och hygienisk design tillämpas för hanteringsredskapen, minimeras risken för korskontaminering och allergenspridning, vilket ökar livsmedelssäkerheten.

Livsmedelshanterings Katalog