Denna sida är optimerad för att fungera bäst I horisontellt läge.Vänligen rotera din applikation innan du fortsätter.

Vikan.com
Stine Lønnerup Bislev
Stine Lønnerup Bislev
Previous Hygiene and Compliance Manager at Vikan

Vikans försäkringar om överensstämmelse – bevis på att rengöringsutrustningen är säker vid kontakt med livsmedel.

Vikans försäkringar om överensstämmelse är din garanti för att Vikans rengöringsutrustning och redskap av plast för livsmedelshantering inte innehåller några giftiga ämnen som kan förorena livsmedel. Vikans försäkringar om överensstämmelse är tydliga, lättlästa och alltid uppdaterade.

 

Obligatorisk information om plast i kontakt med livsmedel

Vet du under vilka exakta omständigheter som du kan använda din rengöringsutrustning och dina redskap för livsmedelshantering i kontakt med livsmedel? Med vilka särskilda produkter, vid vilken temperatur och hur länge?

Tja, vi hoppas att svaret är ”ja” eftersom sådana användaranvisningar är obligatorisk information i varje försäkran om överensstämmelse för plastmaterial som kommer i kontakt med livsmedel. Och du behöver  ha sådana försäkringar fullständigt uppdaterade och i ordning för att förhindra att ditt företag får problem med tillsynsmyndigheterna.

Juridiska krav

En försäkran om överensstämmelse är ett viktigt juridiskt krav för samtliga plastmaterial som kommer i kontakt med livsmedel och används inom EU.

Syftet med en sådan försäkran om överensstämmelse är att försäkra livsmedelstillverkaren eller producenten om att alla specifika plastprodukter avsedda för användning i kontakt med livsmedel överensstämmer med all relevant EU-lagstiftning och att de inte läcker ut giftiga kemikalier när de kommer i kontakt med livsmedel. Och de är därför säkra att använda.

Tillsynsmyndigheterna och kontrollanterna för livsmedelssäkerhet kanske vill kontrollera ditt företags försäkran om överensstämmelse och det har de rätt att göra när som helst.

De magiska nio
En försäkran om överensstämmelse måste enligt lag innehålla information om nio specifika punkter. Dessa är:

 1. Officiellt namn och adress till det företag som utfärdar försäkran om överensstämmelse
 2. Officiellt namn och adress till tillverkaren
 3. Officiellt namn på de material/produkter som används i föremålet
 4. Datum för försäkran
 5. Bekräftelse på överensstämmelse med de krav som fastställs i EU:s ramförordning (EG) 1935/2004, förordningen (EG) nr 2023/2006 om god tillverkningssed och plastförordningen (EG) 10/2011
 6. Lämplig information om ämnen som berör specifikationsbegränsningar, så som anges i EU-förordningen (EG) 10/2011
 7. Lämplig information om tillsatser med dubbla användningsområden
 8. Specifikationer om hur redskapet ska användas
  • Typ av livsmedel som det kan komma i kontakt med
  • Tid och temperatur i kontakt med livsmedel
  • Största förhållande mellan ”yta i kontakt med livsmedel” och volym
 9. Lämplig information om eventuella funktionella hinder.

Om dessa informationskrav inte följs riskerar du att få besked från aktuella myndigheter eller kontrollanter för livsmedelssäkerhet om att anläggningen underkänns.

Det finns mer detaljerad information om dessa nio punkter i Vikans blogginlägg ”Vad ska du leta efter i en försäkran om överensstämmelse?”

Gå till Blogginlägg

Överensstämmelse med FDA:s regler också
Förutom överensstämmelse med EU:s regler kan de material som används i Vikans rengöringsutrustning och redskap avsedda för livsmedelshantering överensstämma med amerikanska FDA (Food and Drug Administration) CFR 21. Denna överensstämmelse beskrivs i avsnittet ”Överensstämmelse med FDA”, med hänvisning till de relevanta avsnitten i denna uppsättning med krav.

Observera att enbart överensstämmelse med FDA:s regler inte är tillräckligt i Europa. I USA finns det inga krav för migrationstestning av den färdiga produkten. Istället anses själva plastmaterialet säkert baserat på tester, eller betecknas som undantaget från testning.

Vikans nya försäkran om överensstämmelse

Vi har utvecklat ett nytt format för Vikans försäkran om överensstämmelse med dig som livsmedelsproducent i åtanke. Det ger dig en lättläst översikt över överensstämmelsestatusen för alla Vikan-produkter avsedda för kontakt med livsmedel.

Användning vid livsmedelskontakt och typer av livsmedelskontakt
Alla lagstadgade punkter ovan omfattas naturligtvis i Vikans försäkran om överensstämmelse. Men jag vill särskilt lyfta fram den information som Vikan erbjuder angående användning vid livsmedelskontakt och typer av livsmedelskontakt.

Denna information är mycket viktig. Om någon plastprodukt inte används som avsett när det gäller temperatur, varaktighet i kontakt eller typer av livsmedel, kan den släppa ifrån sig viss mängd skadliga kemikalier i dina livsmedel. Detta kan sedan leda till förorening och ett dyrt återkallande som skulle kunna få allvarliga konsekvenser för företagets kommersiella trovärdighet och varumärkesrykte.

Viktig information, lättillgänglig
Användningstid och temperatur vid livsmedelskontakt visas på försäkran om överensstämmelse och talar om hur länge du kan använda plastprodukten i kontakt med livsmedel och vid vilken temperatur.

Vikans försäkran om överensstämmelse gör det extremt enkelt för dig att hitta denna viktiga information om var och hur man använder Vikans produkter. Det finns en kryssruta för alla olika livsmedelstyper. En bock i samtliga rutor innebär att du kan använda produkten i kontakt med livsmedel av alla slag.

Vikan Declaration of Compliance document

Vi erbjuder en försäkran om överensstämmelse för varje enskild Vikan-produkt, med en bild och en individuell beskrivning. Detta gör det enkelt att känna igen den försäkran om överensstämmelse som gäller för just den plastprodukt som ditt företag använder, och få information om lämplig regelefterlevnad och användning vid livsmedelskontakt. Dessutom kommer du alltid att snabbt och enkelt kunna påvisa överensstämmelse vid livsmedels- och säkerhetsinspektioner och externa kontroller.

Vi håller alltid Vikans försäkringar om överensstämmelse uppdaterade så att du kan visa dem vid livsmedels- och säkerhetskontroller och vara säker på att de överensstämmer med de senaste versionerna av alla lämpliga bestämmelser. Vikan övervakar alla ändringar av plastförordningen (EG) 10/2011 och varje Vikan-försäkran om överensstämmelse uppdateras så snart vi har säkerställt överensstämmelsen med eventuella nya ändringar. Detta innebär att när nya ämnen eller särskilda restriktionsbegränsningar läggs till bilaga I eller bilaga II i (EG) 10/2011, inkluderar vi dem i våra migrationstestningar om de förekommer i materialet.

De nya funktionerna i Vikans försäkringar om överensstämmelse innebär att du kan vara säker på att strukturen i din livsmedelsförädling:

 • är kompatibel och uppdaterad
 • beskriver rätt användningsvillkor för eventuella plastprodukter som du kanske använder i kontakt med livsmedel
 • uppfyller kraven från lämpliga myndigheter och kontrollanter genom att erbjuda en enkel översikt över varje enskild plastprodukts överensstämmelse på lämpligt språk.

Vikans försäkringar om överensstämmelse finns nu på åtta språk (engelska, tyska, franska, spanska, italienska, ryska, svenska och danska). Detta hjälper dig att bedöma och använda försäkringarna på det språk som passar dig bäst, och hjälper till att förhindra missförstånd om rätt användning vid livsmedelskontakt för den specifika plastprodukten. Det gör det också enklare att förse lokala tillsynsorgan och kontrollanter för livsmedelssäkerhet med lämplig dokumentation om ditt företags överensstämmelse med dessa viktiga obligatoriska bestämmelser.

Du kan ladda ned Vikans försäkringar om överensstämmelse var för sig eller flera samtidigt. Nedladdning av flera samtidigt är enkelt genom att du anger artikelnumren för de plastprodukter som du behöver en försäkran om överensstämmelse för, och det behövs endast en inloggning. Gå till vår webbplats www.vikan.com och prova själv.