Denna sida är optimerad för att fungera bäst I horisontellt läge.Vänligen rotera din applikation innan du fortsätter.

Vikan.com
Stine Lønnerup Bislev
Stine Lønnerup Bislev
Previous Hygiene and Compliance Manager at Vikan

Vad ska du leta efter i en förklaring om överensstämmelse?

Oavsett om du är livsmedelsproducent eller distributör av rengöringsutrustning, ska du kunna ställa som krav att dokumentation om livsmedelssäkerhet medföljer all plastrengöringsutrustning som köps in.

I Europa måste en överensstämmelseförklaring medfölja alla plastmaterial som är avsedda för användning i kontakt med livsmedel, eller på ytor i kontakt med livsmedel. Men vad ska du leta efter i en förklaring om överensstämmelse, och vilken information är obligatorisk?

Få reda på vilka nio saker som måste ingå i en överensstämmelseförklaring.

Vill du ha farliga ämnen i dina livsmedel?

Det självklara svaret är ”nej”.

Men hur gör du för att se till att plastutrustning som köps in för att användas i din livsmedelsproduktion inte överför oönskade ämnen till de livsmedel som du tillverkar, processar eller förpackar? Och hur gör du för att kontrollera saken?

En förklaring om överensstämmelse är ett dokument där Vikan, i egenskap av plastredskapsleverantör, intygar att våra produkter uppfyller relevanta EU-förordningar. Dokumentet informerar också om vilka användningsförhållanden som krävs för att förhindra farliga kemikalier i dina livsmedelsprodukter.

Vid inspektionerna har det dessutom blivit allt vanligare att även kontrollera om rätt dokumentation ingår i överensstämmelseförklaringen för material i kontakt med livsmedel. Om sådan dokumentation inte är tillgänglig, brukar det resultera i att anläggningen underkänns.

Nedan förklarar jag vilka saker du ska leta efter i en förklaring om överensstämmelse.

Vad är grejen med en överensstämmelseförklaring?

En förklaring om överensstämmelse är ett krav enligt artikel 16 i EU:s ramförordning (EG) nr 1935/2004 för material i kontakt med livsmedel, och utförlig kompletterande information finns i bilaga IV till plastförordningen (EG) nr 10/2011 . Det här innebär att alla europeiska tillverkare av plastmaterial som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel är skyldiga att utfärda en förklaring om överensstämmelse för sina produkter.

Mer information om de här reglerna finns i Vikan-rapporten ”Är dina rengöringsredskap livsmedelssäkra?”

Hädanefter kommer jag genomgående att skriva ”förordning 1935/2004” när jag menar EU-förordningen (EG) nr 1935/2004, och ”förordning 10/2011” när jag menar plastförordningen (EG) nr 10/2011.

Visste du att kravet om överensstämmelseförklaringar omfattar hela kedjan, från kemikalietillverkaren till leverantörer i eventuella mellanled (leverantörer av t.ex. plastgranulat och huvudsatser), leverantören av den färdiga plastprodukten (i detta fall Vikan), vidare till distributören och därefter till slutanvändaren?

I hela leveranskedjan behövs alltså tillförlitlig kommunikation mellan de olika leden, och all dokumentation måste utväxlas med både efterföljande och framförvarande steg i kedjan.

För Vikan, som levererar produkter av plast, innebär det här att vi måste samla in nödvändig överensstämmelsedokumentation från plastleverantörerna, så att vi sedan kan utföra andra viktiga uppgifter, till exempel migrationsberäkningar och/eller migrationsanalyser, för att kunna bevisa överensstämmelse med aktuella regler och för att leverera garanterat livsmedelssäkra plastprodukter.

Baserat på den insamlade informationen utfärdar vi en förklaring om överensstämmelse, för att informera distributörer och slutanvändare om produkternas avsedda användningsområde och överensstämmelse med kraven.

Men vilken information är obligatorisk i en förklaring om överensstämmelse, och vad bör du, som användare av Vikan-produkter, leta efter i ett sådant dokument?

Nio saker som måste ingå i en förklaring om överensstämmelse

Jag ska helt kort räkna upp nio viktiga punkter som anges i bilaga IV till förordning 10/2011, och sedan förklara varje punkt efteråt.

 1. Namn och adress för den företagare som utfärdar förklaringen om överensstämmelse. Här menas det officiella namnet på det företag som utfärdar förklaringen, och företagets adress.

 2. Namn och adress för det företag som tillverkar eller importerar materialet eller artikeln av plast. Detta är det tillverkande företagets officiella namn och adress. Om det är samma företag som utfärdar förklaringen och tillverkar/importerar produkten, kan punkterna 1 och 2 kombineras till en enda punkt.

 3. Namnet på materialet eller artikeln av plast (handelsnamn och materialtyper). Du måste veta vilken/vilka produkter som förklaringen avser. Produkterna ska gå att identifiera specifikt, med hjälp av till exempel artikelnummer. Gällande de material som används, är det viktigt att ange vilken typ av polymer som ingår i materialet. Övriga material – såsom lim, ytbeläggningar eller färger – ska också listas.
  Observera att förordning 10/2011 slår fast att ”flera material med olika sammansättningar, vilket leder till betydande skillnader i rapporterbara ämnen, får inte omfattas av en och samma förklaring om överensstämmelse.” Vikans förklaringar om överensstämmelse avser därför endast ett enda artikelnummer.
  Om rostfritt stål och/eller aluminium används tillsammans med plasten, nämns det alltid i Vikans förklaringar om överensstämmelse.

 4. Datum för förklaringen. Vi rekommenderar att förklaringen granskas och uppdateras regelbundet. Vikan uppdaterar sina förklaringar varje år eller oftare, och/eller när en ändring har gjorts i förordning 10/2011.

 5. Bekräftelse på att plastmaterialet eller artikeln uppfyller relevanta krav i förordning 1935/2004 (artikel 3, 11(5), 15 och 17) och förordning 10/2011. Detta intygar att plastartikeln endast består av de monomerer, övriga ämnen och tillsatser som förtecknas och är godkända enligt förordning 10/2011. I förklaringen bör det också nämnas att artikeln uppfyller gränsvärdena för total migration (”OML”). Även information om provningsförhållandena kan anges, till exempel vilka livsmedelssimulatorer som har använts och OM-testvärdet enligt bilaga V till förordning 10/2011.
  En stor del av förordning 10/2011 går ut på att företagets tillverkningsprocesser måste utföras i enlighet med ”god tillverkningssed”, så som detta beskrivs i förordning (EG) 2023/2006. Därför bör även denna förordning nämnas, om så är lämpligt.

 6. Information om ämnen med restriktioner i bilaga I eller II till förordning 10/2011. I den här punkten anges alla ämnen som har specifika migrationsgränser (SML) enligt bilaga I och II till förordning 10/2011, eller information om eventuell förekomst av sådana ämnen.
  Det ska också finnas ett uttalande om att ämnen med specifika migrationsgränser inte migrerar mer än den högsta migrationsgränsen då produkten används under angivna förhållanden.
  I Vikans förklaringar om överensstämmelse baseras detta uttalande på antingen en migrationsanalys eller en migrationsberäkning.

 7. Information om förekomst av tillsatser med ”dubbla användningsområden” i enlighet med EU:s lagstiftning om tillsatser eller aromer (förordning (EG) nr 1333/2008, förordning (EG) nr 1334/2008). Här anges eventuella tillsatser som har dubbla användningsområden – det vill säga tillsatser eller aromer som kan användas i både plast och i livsmedel – eller information om förekomst av dem.

 8. Specifikationer för användningen av material eller produkter, till exempel
  (i) typer av livsmedel som materialet eller produkten är avsedda att komma i kontakt med. Det är viktigt att veta vilken typ av livsmedel (vattenhaltiga, sura, alkoholhaltiga, fetthaltiga och/eller torra) som plastprodukten är avsedd att användas med. Endast produkter som har provats i livsmedelssimulatorerna 10 % etanol, 3 % ättiksyra och olivolja är lämpliga för användning i kontakt med alla livsmedelstyper. Du bör vara medveten om eventuella restriktioner för livsmedelstyper.
  (ii) tid och temperatur för hantering och lagring i kontakt med livsmedel. Hur länge kan du använda produkten i kontakt med livsmedel, och vid vilken temperatur? Det här är avgörande information för dina livsmedelsprodukters säkerhet.
  (iii) förhållande mellan den yta som kommer i kontakt med livsmedlet och volymen livsmedel som används för att fastställa om materialet eller produkten uppfyller villkoren. Det här är provlaboratoriets tekniska information om förhållandet ”yta i kontakt med livsmedel” och ”volym livsmedel” som har använts för att kontrollera att produkten lever upp till kraven. Värdet anges ofta i dm2/ml.

 9. En bekräftelse om att artikeln eller materialet, om det har en funktionell barriär i en flerskiktskonstruktion, uppfyller kraven enligt artikel 13 (2), (3) och (4) eller artikel 14 (2) och (3) i plastförordningen 10/2011. Denna punkt är endast relevant för produkter som har en funktionell barriär. Informationen bekräftar att de icke godkända tillsatserna bakom den funktionella barriären inte är mutagena, cancerframkallande eller farliga för människans fortplantningsorgan, och att de inte är i nanoform. Här bekräftas även att de icke godkända ämnena överensstämmer med spårbarhetsgränsen 0,01 mg/kg.
  I Vikans produkter finns det ingen funktionell barriär av det här slaget.


Nu känner du till det viktigaste om förklaringar om överensstämmelse, så att du vet vad du ska leta efter nästa gång som du får dokumentet i din hand.

Vikan lägger ner mycket arbete på att säkerställa att våra produkter testas och dokumenteras i enlighet med alla juridiska krav. Det innebär att du kan lita på att våra produkter är livsmedelssäkra och levereras tillsammans med rätt dokumentation.

Förklaringar om överensstämmelse för Vikans produkter finns på www.vikan.com/se. Vi rekommenderar att du laddar ner dem, så att du är väl förberedd inför nästa inspektion.

Vill du ha mer information om innehållet i Vikans förklaringar om överensstämmelse, eller om regler för material i kontakt med livsmedel, får du gärna kontakta mig – Stine Bislev – på sbi@vikan.com