Denna sida är optimerad för att fungera bäst I horisontellt läge.Vänligen rotera din applikation innan du fortsätter.

Vikan.com
Stine Lønnerup Bislev
Stine Lønnerup Bislev
Previous Hygiene and Compliance Manager at Vikan

Listeriabakterier, vanliga gömställen och var du ska rengöra

Listeria är en mycket vanlig bakterie med god anpassningsförmåga i många miljöer. Vissa stammar av listeria kan vara mycket svåra att bli av med när de väl har fått fäste i exempelvis en anläggning där livsmedel tillverkas. I det här inlägget beskrivs listeriabakteriernas vanligaste gömställen i sådana miljöer. Du får också råd om hur du kan optimera listeriakontrollen i din anläggning.


Listeria – översikt

Listeriabakterier är mycket vanliga och förekommer i jord, vatten, avlopp, djurens inälvor och avföring samt råa livsmedel.

Det finns flera arter av listeria, men endast Listeria monocytogenes förknippas med listerios – den livsmedelsburna infektionssjukdom som kan smitta människor. Människor som smittas har vanligtvis ätit färdiglagade livsmedel som sallader, frukt och grönsaker, eller smörgåsar, charkuterier, rökt fisk, kokta skaldjur, sushi, råmjölk, opastöriserad ost och glass.

Det är mycket sällsynt att människor drabbas av listeriainfektion, som dock är en av de allvarligaste livsmedelsburna sjukdomarna. Gravida kvinnor, nyfödda barn, äldre personer och personer med nedsatt immunförsvar är särskilt känsliga för infektioner. Symtomen kan variera från mildare influensaliknande sjukdom till svår blodförgiftning och hjärnhinneinflammation.

Varje år smittas cirka 2 200 personer i Europa och 1 600 personer i USA av listerios. De flesta som smittas hamnar på sjukhus, och en av fem smittade (20 procent) personer dör.

Att förhindra listeria i färdiglagade livsmedel och livsmedel avsedda för barn eller personer med nedsatt hälsa är därför ett lagstadgat krav, både i Europa och USA.


När ska man vara orolig för listeria?

Eftersom listeria är vanligt förekommande i vår omgivning och finns i jord, vatten, råa livsmedel och i tarmen hos många djur, är det lätt hänt att bakterien kommer in i livsmedelsfabriker och sprider sig där.

Listeria kan även bilda en film som ”klibbar fast” mot golv, avlopps- och dräneringskomponenter samt produktionsutrustning. Denna biofilm är svår att få bort vid rengöring och skyddar bakterierna mot uttorkning, värme och rengörings- och desinficeringskemikalier av konventionell typ. Listeriafilm är ofta orsaken till korskontaminering av livsmedelsprodukter.

Listeria kan också växa i kalla miljöer och överleva i köldgrader. Kyla och köldgrader är ett vanligt sätt att förhindra bakteriell tillväxt, men för listeria fungerar sådana förhållanden endast som hämmare av ”konkurrerande” bakteriers tillväxt. Det innebär att kylda och frysta livsmedel fortfarande är i riskzonen för listeriasmitta.

Färdiglagade livsmedelsprodukter framställs vanligen i kylmiljöer, som erbjuder näring och en lämplig fukthalt för listeriabakterier. Tillverkare av färdiglagade, kylda livsmedel har därför orsak att bekymra sig över listeriasmitta.


Listeriabakteriens gömställen och listeriakontroll i livsmedelsanläggningar

1. Golv och avlopp 

Golv

Dåligt byggda golv eller olämpliga golvmaterial kan leda till att vatten absorberas eller samlas i stillastående vattensamlingar.. Likaså kan felaktigt konstruerade eller dåligt tätade övergångar mellan vägg och golv eller mellan dräneringssystem och golv – liksom golv med sprickor, hål eller öppningar – leda till att vatten samlas. Alla dessa situationer kan leda till listeriatillväxt. Att välja rätt golv och golvkonstruktion, och att utföra lämpligt underhåll, är därmed mycket viktiga åtgärder.

För att minimera spridningen av listeria ska golvet hållas så torrt som möjligt. Vid rengöring och i produktionsprocesser bör man använda så lite vatten som möjligt och dessutom se till att avgränsa vattenanvändningen. Utspillt vatten ska avlägsnas (med gummiskrapa) omedelbart, och läckage måste åtgärdas så snart som möjligt. Golvet ska slutta lätt ned mot golvbrunnarna, så att vattnet leds bort och inget vatten samlas.

För att förhindra att listeria sprids mellan olika högriskområden, måste högriskområdena vara fysiskt avgränsade från anläggningens lågriskområden, så att vatten, aerosoler, personer och utrustning inte kan röra sig eller förflyttas fritt mellan de två typerna av områden.  

Vikan Yellow Ultra Hygiene Squeegee cleaning in the food industry

Det bör finnas särskilda skor avsedda att bäras för varje område, och utrustning i kontakt med livsmedel får aldrig placeras på golvet. Utrustning som tappas ner på golvet eller placeras där av misstag, måste rengöras innan den används igen.

Avlopp

Om det finns listeriabakterier i din produktionsanläggning, förekommer de med största sannolikhet i avlopps- och dräneringssystemen. Det beror på att dessa erbjuder rätt närings- och fuktförhållanden för listeriatillväxt, och fungerar som uppsamlingspunkter för merparten av anläggningens listeriaförorenade vatten.

Att rengöra avloppssystem kan vara ganska besvärligt och är kanske inte en särskilt trevlig uppgift – dock är den avgörande för att förhindra listeriasmitta. Smutsiga avlopp kan vara en källa till listeriasmitta, och om avloppen svämmar över kan listeria spridas via vattensamlingar av kontaminerat vatten på golvet. Avloppen ska (om möjligt) endast rengöras under driftstopp, och aerosoler måste ges tid att lägga sig innan du sköljer av och desinficerar ytor som är i kontakt med livsmedel.

Vikan Black Drain Cleaning Brush and Black High-Low Brush cleaning in the food industry

Välj, installera och underhåll avlopps- och dräneringssystemen så att risken för vattenansamling och stillastående vatten minimeras. Dräneringssystem med hygienisk utformning är mycket lättare att rengöra och underhålla, och de minimerar risken för bakterietillväxt. 

Så förhindras listeriaspridning från golv och avlopp

Listeria kan överföras från golv och avlopp till andra områden i anläggningen – och till de livsmedel som tillverkas där – på flera sätt. Några sådana sätt är via människors skor, via utrustning och hjulen på rullvagnar och via rengöringsutrustning.

Det bästa sättet att undvika listeriasmitta från golv och avlopp är att rengöra och desinficera dem regelbundet. Kom ihåg att rengöra golv och avlopp på ett sätt som minimerar risken för att kontaminera andra ytor i lokalen. Att använda högtrycksslangar eller mekanisk skrubbning ökar risken för listeriaspridning via aerosoler, vilket innebär att bakterierna sprids genom luften till andra områden och till utrustning, livsmedel och ytor i kontakt med livsmedel. Använd istället dedikerade färgkodade redskap för manuell rengöring av golv och avlopp. Redskap som används för golvrengöring ska ha en annan färg än redskap för avloppsrengöring respektive redskap för rengöring av ytor i kontakt med livsmedel.


2. Produktionsutrustning

Svåråtkomliga ytor på och inuti produktionsutrustning kan, liksom golv och avlopp, ge upphov till vattenansamling och kontaminering, vilket ökar risken för listeriatillväxt.

För att minimera risken är det viktigt att använda produktionsutrustning som har hygienisk utformning. Sådan utrustning är lätt att rengöra och gjord av material som är lämpliga för livsmedelskontakt. En riskbedömning ska ligga till grund för hur ofta man rengör och desinficerar. Oftast är det dock nödvändigt med minst en gång per dag, för utrustning som används för att hantera färdiglagade, kylda livsmedel.

Den dagliga rengöringen bör kompletteras av regelbunden isärtagning och djuprengöring av utrustningen, för att säkerställa att svåråtkomliga ytor hålls i schack. Även djuprengöringen bör baseras på en riskbedömning.

Var särskilt noggrann vid svåråtkomliga ytor när du rengör och desinficerar utrustningen. I sådana områden, i synnerhet om de är fuktiga, kan det finnas listeriabakterier. Exempel på områden är öppna ramverk med dålig avtappning, håligheter, ihåliga valsar, svetsfogar, utrymmen inuti skärmaskiner och områden under kåpor och skydd.

Även smörjmedel och fuktfällor i tryckluftssystem kan vara källor till listeriasmitta, och bör bytas och kontrolleras regelbundet för att minimera riskerna.


3. Rengöringsutrustning

Rengöringsutrustning kan vara en betydande källa till listeriasmitta: Undersökningar visar att upp till 47 procent av rengöringsutrustningen i områden där livsmedel tillverkas, testas positiv för listeria  (Campden BRI, 1990).

För att förhindra listeriasmitta finns det två viktiga faktorer att beakta när det gäller rengöringsutrustningen: hygienisk design och korrekt underhåll.

Rengöringsutrustningen ska ha lämplig hygienisk utformning, som underlättar rengöring och förhindrar tillväxt av mikroorganismer. Hygienisk utformning kan innebära att produkten har släta ytor, är gjuten i ett enda stycke, är enkel att ta isär och/eller saknar håligheter, fogar eller vissa ytskikt. Mer information om hygieniskt utformade borstar för livsmedelsindustrin finns på:

UST WhitePaper

Utöver att använda redskap med hygienisk utformning, är det mycket viktigt att sköta rengöringsutrustningen korrekt Alla redskap bör bytas, rengöras och/eller desinficeras regelbundet efter användning, och de ska förvaras på lämpliga vägghängare eller shadow boards. Det är också viktigt att använda färgkodade redskap, och att hålla golvrengöringsredskapen åtskilda de redskap som används för ytor i kontakt med livsmedel.

För mer information, se Vikans faktablad:

Korrekt underhåll av rengöringsredskap Färgkodning


4. Kylar, frysar och luftkonditioneringssystem

Som beskrivits ovan, kan listeriabakterier överleva vid mycket låga temperaturer – ända ner till -5 °C. Kylar och frysar är kalla och våta miljöer där andra typer av mikroorganismer trivs sämre, vilket gör kyl- och frysanläggningar till perfekta gömställen för listeria.

Avdunstningsplattor och fläktar i kylar och frysar måste därför hållas rena och desinficerade. Kondens från kylsystem ska ledas till avlopp eller till dropptråg, som ska tömmas, rengöras och desinficeras regelbundet. Låt aldrig produkter passera området under ett kyl- eller fryssystem.

Även många luftkonditioneringssystem innehåller avdunstningsenheter som måste rengöras. Det är också viktigt att förhindra kondens – som kan leda till vattenansamling – i luftkonditioneringssystem.


Här finns mer information

Mer information om hygieniskt utformade rengöringsredskap och redskapsskötsel finns på;

Hygienisk design av rengöringsredskap Underhålla rengöringsredskapen 

European Hygienic Engineering Design Group (EHEDG) har också tagit fram ett antal riktlinjer för hygienisk konstruktion och design inom alla delar av livsmedelsproduktionen. Följande riktlinjer är särskilt användbara:

  • EHEDG-riktlinje nr 8, ”Hygienic equipment design criteria” – om kriterier för hygienisk utrustningsdesign
  • EHEDG-riktlinje nr 23, ”Use of food-grade lubricants” – om användning av livsmedelsgodkända smörjmedel
  • EHEDG-riktlinje nr 32, ”Materials of construction for equipment in contact with food” – om konstruktionsmaterial för utrustning i kontakt med livsmedel
  • EHEDG-riktlinje nr 43, ”Hygienic design principles for food factories” – om principer för hygienisk design i livsmedelsfabriker, med råd om golv och avlopp

Förhoppningsvis har du nu fått en ganska god känsla för var listeriabakterierna gömmer sig, och var du ska rengöra noggrant för att förhindra listeriasmitta i dina livsmedelsprodukter.

Har du frågor om listeria och rengöring får du gärna kontakta mig, Stine Bislev, via sbi@vikan.com.