Denna sida är optimerad för att fungera bäst I horisontellt läge.Vänligen rotera din applikation innan du fortsätter.

Vikan.com
Amit M. Kheradia
Amit M. Kheradia
Environmental Health and Sanitation Manager

Grundläggande om manuell rengöring – Del 2: Vad ingår i manuell rengöring?

Den första delen av den här bloggserien handlade om att manuell rengöring innebär att använda redskap, exempelvis borstar och skrapor, kombinerat med andra rengöringshjälpmedel för att effektivt avlägsna kontamineringsämnen från ytor och utrustning. I många fall kan manuell rengöring vara det bästa alternativet, i synnerhet när det gäller rengöring av avancerad utrustning.  Men är manuell rengöring en mer komplex process än att ”bara” använda en handborste för att rengöra invändiga ytor i exempelvis en smutsig behållare? Ja, manuell rengöring kan vara mycket mer komplext!

Förstå begreppen

Att rengöra betyder att ta bort synlig smuts från en yta. Sedan länge är det etablerad branschpraxis, och även reglerat i lag, att en yta alltid ska rengöras innan den desinficeras.
Rengöring kan inte utan vidare utföras på samma sätt i alla miljöer och situationer eftersom en rad faktorer påverkar hur, när och varför smutsen måste avlägsnas från ytan. Rengöring kan utföras på många olika sätt och en rengöringsmetod kan innehålla inslag av flera olika rengöringsaktiviteter:

Cleaning Types_image_SE

Som framgår av diagrammet, kan manuell rengöring innefatta demontering av utrustningen. Det är också viktigt att definiera ”renhetsnivån”. Det är ett riskbaserat beslut som oftast beror på vilken typ av förorening (främst mikroorganismer, allergener och främmande föremål) som måste avlägsnas från ytan. Följande är exempel på faktorer som påverkar hur renhetsnivån definieras:

  • Om kontamineringen/risken måste elimineras eller minimeras till en acceptabel nivå med hjälp av rengöringsprocessen.

  • Om rengöringsaktiviteten i sig ska minimera spridningen av kontamineringen.

  • Om rengöringsaktiviteten kan ha negativ påverkan på den yta som rengörs.

  • Om aktuella regler och standarder uppfylls när rengöringsaktiviteten utförs.

 

Minimera spridning av kontaminering under rengöringen

Som framgår av bilden nedan, kan vissa rengöringsaktiviteter innebära ökad risk för att kontaminering sprids. Sådana aktiviteter betraktas därför som högriskaktiviteter.

Trappeillustration_SE

Att använda tryckluft för rengöring är alltså en högriskaktivitet jämfört med att torka av eller skrapa. När tryckluft används genereras aerosoler och små droppar eller partiklar kan spridas lång väg och transportera kontamineringsämnen från den yta som rengörs. Vissa andra manuella rengöringstekniker, som att skura eller sopa, klassas i allmänhet som medelriskaktiviteter och kräver viss försiktighet under utförandet. Ska man exempelvis skrubba en smutsig utrustningsdel är det bättre att sänka ned delen i vatten medan man skrubbar för att minimera risken för stänk och spridning av partiklar.


Att välja rätt redskap för uppgiften

Att välja rätt redskap för manuell rengöring är avgörande. Redskapet har betydande inverkan på hur effektivt uppgiften kan utföras, hur länge resultatet står sig samt på efterföljande underhåll och förvaring. Här är några tips för att välja rätt redskap:

  • Välj borstar utifrån borststyvhet. Styva borstar är bra för att få bort fastsittande smuts, med eller utan hjälp av vatten. Styva borstar kan dock orsaka skador på den yta som rengörs. Mjuka borstar skonar ytan men kanske inte är lika bra på att få bort fastsittande smuts. Mjuka borstar är däremot bra på att sopa upp fint pulver.

  • Det bästa är att använda redskap i en specifik färg  för att lätt kunna identifiera och koppla färgen till den specifika uppgiften eller hygienzonen. Att segregera redskap genom förgkodningär ett mycket bra sätt att förhindra korskontaminering i anläggningar där livsmedel produceras.

  • Redskap som klarar hög temperatur bör användas på platser där högre temperaturer förkommer under livsmedelshanteringen.

  • Utvärdera om det behövs specialredskap, exempelvis för att utföra djuprengöring, detaljrengöring eller rengöring högt upp eller långt ner.

  • Redskap med hygienisk utformning har vanligen släta ytor, rundade hörn och inga skarvar där kontamineringar kan samlas och få fäste. Vikans UST-borstar och ultrahygieniska sortiment av skaft och skrapor är perfekta alternativ för livsmedelstillverkande anläggningar där högriskprodukter hanteras.