Denna sida är optimerad för att fungera bäst I horisontellt läge.Vänligen rotera din applikation innan du fortsätter.

Vikan.com
Debra Smith
Debra Smith
Global Hygiene Specialist

Covid-19: Skydda livsmedelsindustrins arbetskraft mot infektioner

Den globala covid-19-pandemin påverkar oss alla. För att säkerställa fortsatt produktion av viktiga produkter och tjänster i det här skedet har regeringar runtom i världen identifierat ”nyckelarbetskraft”, dvs. människor med ansvarsområden och arbetsuppgifter som är väsentliga för att samhället ska klara utmaningarna från covid-19-pandemin. Exempel på sådan nyckelarbetskraft är personer inom livsmedelsproduktion , livsmedelshantering, livsmedelsdistribution, försäljning och leverans. Nyckelarbetskraft är också människor som tillhandahåller produkter och tjänster som är nödvändiga för att upprätthålla god hygien inom livsmedelsindustrin.

Att man har utsett de här människorna till nyckelarbetskraft belyser hur viktigt det är att säkerställa allmänhetens fortsatta tillgång till kvalitetslivsmedel. Under ett av Världshälsoorganisationens senaste webbseminarier om coronaviruset konstaterades att livsmedelssektorns arbetskraft är allra viktigast, näst efter sjukvårdssektorns arbetskraft. Det är alltså mycket viktigt att säkerställa att personer inom livsmedelssektorn hålls friska.

Vad är covid-19?

Covid-191,2 är en sjukdom som beror på en ny stam av coronaviruset SARS-CoV-2, som upptäcktes i Wuhan (Kina) 2019. SARS är en akronym för ”svår akut respiratorisk sjukdom”, och CoV är en akronym för ”coronavirus”. I den här bloggen/artikeln använder vi termen ”SARS-CoV-2” för viruset, och termen ”covid-19” för själva virusinfektionen.

 

Hur sprids viruset?

Vi vet att den primära överföringsvägen för SARS-CoV-2 är genom inandning av de ”droppar” (också kallade aerosoler) som sprids i luften när en smittad person hostar eller nyser.

En enda hostning kan generera upp till 3 000 droppar. Dropparna kan landa på omgivande människor, tyger eller andra ytor.

Viruset kan sedan överföras när människor nuddar det kontaminerade föremålet och sedan rör vid slemhinnorna i näsa, ögon eller mun.

Foto: James Gathany

En aktuell studie3 visar att SARS-CoV-2-viruset (specifikt) kan förbli livskraftigt på kartong i upp till 24 timmar, och i 2–3 dagar på ytor av plast och rostfritt stål. På kopparytor inaktiveras viruset inom cirka fyra timmar. Hur länge viruset är livskraftigt på kläder och hår är ännu inte känt. Virusets ”överlevnadstid” på olika ytor beror på flera faktorer, däribland typen av yta, eventuell förekomst av organiskt material (biologiska vätskor, biofilm, matrester), temperatur, relativ luftfuktighet och den specifika virusstammens egenskaper.

Enligt Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa4) finns det för närvarande inga bevis för att livsmedel skulle vara en sannolik källa eller överföringsväg för covid-19. Vid tidigare, liknande coronavirusutbrott skedde ingen överföring genom livsmedelskonsumtion.

Men droppar som skapas när en smittad person hostar eller nyser kan hamna på ytan av oförpackade, ätklara produkter som frukt, grönsaker och bakverk, och på ytor som sådana livsmedel är i kontakt med. Virus kan också överföras till produkterna via människors händer. Under ett av Världshälsoorganisationens (www.who.int) senaste webbseminarier om coronavirus föreslogs att man, som försiktighetsåtgärd,

 • tvättar eller skalar färsk frukt och grönsaker innan man äter dem, och att
 • bakverk ska förpackas före exponering och försäljning.

Om produkterna ska förpackas manuellt måste händerna tvättas och torkas av noggrant före hanteringen.

Utsätts livsmedelsindustrins arbetskraft för större risker?

Många som arbetar med att framställa, bearbeta, distribuera, sälja och leverera mat och hygienprodukter och relaterade tjänster, måste arbeta i nära kontakt med andra människor, i slutna utrymmen under längre perioder. Det innebär att de löper större risk för infektion genom droppsmitta.

Sannolikt måste personerna i fråga också vidröra ytor och föremål som har blivit virusbärande genom beröring eller droppar. Exempel på virusbärande föremål och ytor är dörrhandtag, ledstänger, dörröppnare, vändkors, handtag på vagnar och hinkar, slangar, instrumentpaneler, vattenkranar, rengöringsredskap, pengar, betal- och medlemskort, varupåsar osv. Virus kan sedan spridas vidare till andra ytor som inte har direkt anknytning till livsmedelsproduktionen, exempelvis toaletter, omklädningsrum, kontor, matsalar och fordon. Enligt de senaste vetenskapliga rönen om SARS-CoV-2-virusets överlevnad, kan även sådana ytor utgöra en risk för arbetskraft inom livsmedelsindustrin.

Hur kan risken för covid-19-infektion minimeras?

I takt med att vi får allt större kunskaper om hur covid-19 sprids, förstår vi också att fler åtgärder måste vidtas för att skydda oss alla.

Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar5 att alla

 • tvättar händerna regelbundet
 • täcker för munnen och näsan vid hosta och nysningar
 • undviker nära kontakt (inte närmare än 2 meter) med personer som hostar och nyser.

WHO håller för närvarande på att utforma SARS-CoV-2-relaterade riktlinjer för livsmedelsindustrin.  Syftet med riktlinjerna är inte främst att uppnå livsmedelssäkerhet, utan att – genom att begränsa spridningen av covid-19 bland nyckelarbetskraft inom livsmedelsindustrin – upprätthålla livsmedelskedjans integritet och se till att konsumenterna har tillgång till säkra livsmedel. WHO betonar vikten av åtgärder som syftar till att hålla viruset borta från viktiga arbetsmiljöer. Exempel på åtgärder kan vara att öka medvetenheten om covid-19-symtom, se till att rapportera direkt vid tecken på sjukdom, anpassa arbetsrutinerna och stänga ute arbetskraft. WHO betonar också behovet av fortsatta och ytterligare åtgärder för att minimera smittspridningen, exempelvis genom handtvätt, ”vett och etikett” för andning, att aktivt hålla avstånd, att ha lämpliga hygien- och sanitetsrutiner samt att områden med hög beröringsfrekvens saneras oftare. WHO:s riktlinjer publiceras på www.who.int så snart de är färdigställda.

Regeringar och tillsynsmyndigheter i olika länder ger också vägledning för hur SARS-CoV-2-spridning kan minimeras, med specifika instruktioner för livsmedelsföretag. Till exempel har den brittiska regeringen nyligen publicerat dokumentet https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-food-businesses/, som innehåller följande avsnitt

 • Det här måste du veta om coronavirus och livsmedel
 • Vägledning för livsmedelshygien
 • Livsmedelsförpackningar
 • Rengöring och avfallshantering
 • Hantering av sjukdom hos anställda
 • Att hålla avstånd i specifika miljöer, t.ex.
  • Anläggningar för livsmedelsbearbetning
  • Stormarknader
  • Personalmatsalar och rastutrymmen
  • Avhämtningsområden och restauranger som erbjuder avhämtning
  • Matmarknader utomhus

Vi ser också att tillverkare och återförsäljare inom livsmedelsindustrin vidtar egna åtgärder och etablerar rutiner för att skydda sin arbetskraft och allmänheten mot covid-19. Inom livsmedelsproduktion vidtas åtgärder för att till exempel säkerställa avstånd mellan personer i produktionen, tillhandahålla ansiktsmasker/visir och upprätta stationer för handdesinfektion. På stormarknader monterar man avståndsmarkeringar, inför ”enkelriktade” rutter genom butiken, torkar av handtagen på vagnar och korgar, monterar skyddsskärmar framför kassorna, prioriterar kontantfria betalalternativ och begränsar användningen av egna varukassar.

Tillverkare av personlig skyddsutrustning (t.ex. ansiktsmasker och handskar), rengöringskemikalier och rengöringsutrustning – och personerna som distribuerar och säljer sådana produkter – arbetar dygnet runt för att stödja livsmedelsindustrin och detaljhandeln. Sådan utrustning är en förutsättning för att säkra tillgången till livsmedel. Följaktligen vidtas också åtgärder för att skydda den arbetskraft som levererar den livsnödvändiga utrustningen.

Rengöring är viktigare än någonsin. Personerna i Vikans nyckelarbetskraft har ett starkt engagemang för att fortsätta tillhandahålla professionella rengöringsredskap till livsmedelsindustrin, så att nyckelarbetskraften där kan minimera risken för covid-19-smitta och fortsätta producera säkra livsmedel. Vikan prioriterar medarbetarnas hälsa och välbefinnande genom att följa aktuella riktlinjer, och det uppmanar vi alla att göra.

Vikan har också sammanställt en rapport som innehåller konkreta, tydliga råd om hur man kan minimera risken för SARS-CoV-2-överföring med hjälp av lämpliga rengörings- och desinfektionsrutiner. Rapporten finns här.

Vikans hygienteam fortsätter att ge stöd och råd till branschen genom att delta i covid-19-seminarier och forum online, och våra försäljningsteam står som alltid redo att svara på dina hygienfrågor och hjälpa dig att hitta rätt lösning.

Referenser

 1. https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1
 2. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/events-as-they-happen
 3. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2004973?query=featured_home
 4. https://www.efsa.europa.eu/en/news/novel-coronavirus-where-find-information
 5. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public