Denna sida är optimerad för att fungera bäst I horisontellt läge.Vänligen rotera din applikation innan du fortsätter.

Vikan.com
Debra Smith
Debra Smith
Global Hygiene Specialist

Borstinfästning i borstar för livsmedelsindustrin

Worn out hand brush
Worn out broom


Bakgrundsinformation

Främmande föremål i livsmedel kan vara både en säkerhetsrisk och ett kvalitetsproblem. Om livsmedel kontamineras av främmande material, kan det ge allvarliga och kostsamma konsekvenser för företaget.

Vikan uppfann UST-tekniken för att hjälpa till att minska denna risk.

Det här blogginlägget handlar om hur Vikan, när man utvecklade och validerade den innovativa UST-tekniken, undersökte borstinfästningens styrka i borstar för livsmedelsindustrin.

Här kan du också läsa om hur undersökningens resultat har använts, och hur UST-tekniken hjälper till att minimera risken för att borststrån ska lossna.

Våra undersökningar

Bestämning av kraft som krävs för att dra ut ett borststrå från olika typer av borstar för livsmedelsindustrin.
Vikan undersökte hur stor kraft (mätt i Newton, N) som krävs för att dra ut ett borststrå från följande typer av borstar för livsmedelsindustrin:

 • Borrad och häftad borste av standardutförande
 • Gjutplasthärdad, borrad och häftad borste
 • Ultra Safe Technology-borste

För den borrade och häftade standardborsten, och för den gjutplasthärdade, borrade och häftade borsten, påverkades kraftens storlek av ett antal olika faktorer, till exempel 

 • borststrånas tjocklek
 • positionen i borststråbunten 
 • om det var det första borststrået att dras ut från bunten, eller något av de strån som drogs ut därefter.

Resultaten visade att den kraft som krävs för att dra ut ett borststrå ur en borrad och häftad standardborste, eller en gjutplasthärdad, borrad och häftad borste, varierar kraftigt beroende på de ovan angivna faktorerna (individuellt eller i kombination). Det första borststrået som dras ut från en stråbunt i en borrad och häftad borste, hålls fast hårt av den metallklammer som fäster hela borststråbunten. Det krävs alltså stor kraft för att dra ut detta första borststrå. Men när väl ett borststrå har dragits bort från bunten, uppstår ett spel som gör att de återstående stråna i bunten sitter lösare. Ju fler borststrån som dras ut ur bunten, desto lösare sitter de återstående stråna och desto mindre kraft krävs för att dra ut dem – med större sannolikhet för att borststrån lossnar.

Den teknik som används för att fästa UST-borstarnas borststrån eliminerar behovet av häftklamrar och gjutplast. UST-borstarnas helgjutna konstruktion ger individuell infästning av varje borststrå, med lika hög infästningsstyrka för varje strå i borsthuvudet, oberoende av position i borststråbunten eller förekomst av övriga strån. Detta minimerar risken för att borststrån lossnar, vilket också innebär att risken för produktkontaminering minskar.

Understanding bristle fixation in food industry
Understanding bristle fixation in food industry
Understanding bristle fixation in food industry

Borststråets tjocklek har ändå betydelse för vid vilken tidpunkt strået går av, vilket gäller för alla typer av borstar: Ju tunnare borststrået är, desto mindre kraft krävs för att bryta av det.

Bestämning av genomsnittlig infästningsstyrka för borststrån

Vi mätte hur stor kraft som krävs för att dra ut borststråna ur en UST-borste respektive en borrad och häftad (B&H) standardborste, och sedan beräknade vi den genomsnittliga infästningsstyrkan. Baserat på 60 dragprov av enskilda borststrån i var och en av de två typerna av borstar, var den genomsnittliga infästningsstyrkan för UST-borsten 5,34 N. Motsvarande värde för den borrade och häftade standardborsten var 3,53 N.

Nedan visas ett urval av våra provdata och hur vi beräknade genomsnittet.

Den procentuella skillnaden mellan 5,34 och 3,53 beräknas så här: 

 • 5,3 minus 3,5 = 1,8
 • 100 dividerat med 3,5 = 28,6
 • 28,6 multiplicerat med 1,8 = 51,5 (avrundas till 52 %)

Vilket betyder att det (i genomsnitt) krävs 52 % mer kraft för att få loss ett UST-borststrå än ett borststrå hos en borrad och häftad standardborste.

Bestämning av variabilitet för borstinfästning

Vi registrerade också hur mycket de uppmätta infästningsstyrkorna varierade, dvs. ”variabiliteten”. Den informationen kan användas för att beräkna värdenas standardavvikelse. Standardavvikelsen är ett matematisk sätt att uttrycka hur mätresultaten varierar inom varje testgrupp. Ju mindre spridning mätvärdena har, desto lägre är standardavvikelsen.

Standardavvikelsen kan användas på följande sätt, för att påvisa resultatens variabilitet.

 • Genomsnittlig infästningsstyrka för borststrå i en UST-borste = 5,34.
 • 68 % av infästningsvärdena för UST-borsten låg i intervallet mellan a) 5,34 (genomsnitt) + 0,57 (standardavvikelsen), och b) 5,34 - 0,57, dvs. 5,91 och 4,77.
 • 95 % av värdena låg i intervallet mellan a) 5,34 (genomsnitt) + (2 x 0,57) (standardavvikelsen), och b) 5,34 - (2 x 0,57), dvs. 6,48 och 4,2.
 • 99,7 % av värdena låg i intervallet mellan a) 5,34 (genomsnitt) + (3 x 0,57) (standardavvikelsen), och b) 5,34 – (3 x 0,57), dvs. 7,05 och 3,63. Och så vidare...


Med hjälp av de beräknade standardavvikelserna för UST-borsten respektive den borrade, häftade standardborsten, kan vi beräkna en ”procentuell varians” för varje mätvärdesserie, så att vi kan jämföra dem.

Den procentuella variansen beräknas genom att dividera 100 med genomsnittet, och sedan multiplicera resultatet med standardavvikelsen.

För UST

 • 100 dividerat med 5,34 = 18,73
 • 18,73 multiplicerat med 0,57 = 10,67

För B&H 

 • 100 dividerat med 3,53 = 28,33
 • 28,33 multiplicerat med 1,18 = 33,43
 • Sedan kan du dividera 33,43 med 10,67 för att få faktorn 3,13

Man kan alltså säga att ”borstinfästningens enhetlighet är mer än 3 gånger bättre i UST-borstar än i borrade, häftade standardborstar”.

Sammanfattning

 • Det krävs 52 % mer kraft för att få loss ett UST-borststrå än ett borststrå hos en borrad och häftad standardborste.
 • Borstinfästningens enhetlighet är mer än 3 gånger bättre i UST-borstar än i borrade, häftade standardborstar.

Mer information om Vikans innovativa UST-borste och hur den kan hjälpa till att skydda ditt företag, finns på www.ust.vikan.com/se/.