Denna sida är optimerad för att fungera bäst I horisontellt läge.Vänligen rotera din applikation innan du fortsätter.

Vikan.com

Användarvillkor för webbplatsen

Följande villkor gäller för användningen av webbplatsen www.vikan.com, inbegripet olika språkversioner av dessa samt inloggning på webbplatsens extranät (nedan kallad inloggning-en), som ägs och tillhandahålls av Vikan A/S, organisationsnr 10290147, Rævevej 1, 7800 Skive (nedan kallad ”Vikan” eller ”vi”) (”webbplatsen”). Genom att besöka och använda webbplatsen och de tjänster som är tillgängliga där godkänner du nedanstående villkor.


1. Rättigheter till webbplatsen

1.1 Immateriella rättigheter

1.1.1 Vikan, våra associerade företag eller samarbetspartners är innehavare av samtliga rättigheter, inbegripet men inte begränsat till upphovs- och varumärkesrättigheter samt andra immateriella rättigheter, till innehållet på webbplatsen, t.ex. namn, logo-typer, varumärken, text, produktlistor, beskrivningar, artiklar, nyheter, policydoku-ment, ritningar, grafik, bilder/foton, ikoner, mjukvara och annat material (”material”) och får endast användas med föregående samtycke från Vikan.

1.2 Kopiering, spridning och nedladdning

1.2.1 Obehörig kopiering, spridning eller offentliggörande av material på webbplatsen stri-der mot upphovsrättslagen och kan medföra såväl civilrättsliga som straffrättsliga på-följder. Det är inte heller tillåtet att ändra eller ta bort material som finns tillgängligt på webbplatsen.

1.2.2 Det är möjligt att länka till webbplatsen, men emellertid är det inte möjligt att länka från inloggningen.

 

2. Inloggning

2.1 Distributörers användning av material

2.1.1 Som registrerad distributör hos Vikan får du via inloggningen möjlighet att ladda ned produktbeskrivningar, logotyper, marknadsföringsmaterial, etc. för att använda vid försäljning och marknadsföring av Vikans produkter gentemot slutkunden. Vid sådan användning ska Vikan alltid tydligt identifieras som rättighetsinnehavare, med angi-vande av Vikans namn och logotyp (nedan samlat kallat marknadsföringsmaterial). I den utsträckning distributören använder Vikans marknadsföringsmaterial ska dennes identitet aldrig kunna förväxlas med Vikans identitet till följd av användningen av marknadsföringsmaterialet och användningen ska därför vara klart avskild från Vi-kans ”look and feel”. Övrig användning är inte tillåten.

2.1.2 Allt tillgängligt marknadsföringsmaterial tillhandahålls i det format som visas på webbplatsen samt på de där tillgängliga språken.

2.1.3 Samtliga rättigheter enligt punkt 2.1.1 upphör att gälla när samarbetet mellan Vikan och distributören upphör och distributören ska därefter lämna tillbaka allt nedladdat material till Vikan eller skriftligen bekräfta att materialet har förstörts.


3. Ansvarsfriskrivning

3.1 Vikan har för avsikt att webbplatsen alltid ska vara tillgänglig utan avbrott. Det kan emellertid förekomma driftstörningar som medför att webbplatsen tillfälligt inte är tillgänglig. Vidare har Vikan rätt att när som helst utan förvarning skjuta upp, avbryta eller ändra webbplatsen eller delar av den tillfälligt eller permanent. Vikan kan inte gö-ras ansvarig av denna anledning.

3.2 Informationen på webbplatsen tillhandahålls utan någon uttrycklig eller underför-stådd garanti att den är riktig eller fullständig. Dessutom har Vikan rätt att när som helst och utan förvarning ändra innehållet på webbplatsen, inbegripet produktbe-skrivningar etc. Det åligger således distributören att på eget ansvar hålla sig á jour och uppdaterad om tillgängligt material på webbplatsen i samband med försäljning och marknadsföring av de produkter distributören erbjuder till slutkunden.

3.3 Webbplatsen kan innehålla länkar till webbplatser från tredje man. Vikan är inte an-svarig för innehållet hos sådana webbplatser från tredje man och Vikan uppmanar användarna att gå igenom villkoren för användning av webbplatser från tredje man före användning.


4. Ersättningsansvar

4.1 Vikan kan inte vid något tillfälle göras ansvarig för användning av webbplatsen, inbe-gripet intäktsbortfall, driftstörningar eller förlust av data, funktionsfel eller andra di-rekta eller indirekta förluster.

4.2 Nedladdning sker på användarens egen risk. Vikan är inte ansvarig för eventuella ska-dor som kan uppstå på grund av nedladdning, installation, lagring eller användning av mjukvara eller innehåll från webbplatsen, inbegripet funktionsstörningar på grund av virus eller liknande.

4.3 Användaren samtycker till att webbplatsen endast får användas för lagliga ändamål samt att det inte är tillåtet att vidta åtgärder som kan skada webbplatsen, inbegripet att lägga till eller ta bort något från webbplatsen eller att försöka få tillgång till delar av webbplatsen som inte är avsedda för den aktuella användaren. Användaren får inte använda webbplatsen på ett sätt som strider mot rättigheter från tredje man.


5. Personuppgifter

5.1 Vikan behandlar personuppgifter med beaktande av gällande lagstiftning för person-uppgifter. Du kan läsa mer om behandlingen av dina personuppgifter vid användning av webbplatsen i vår integritetspolicy som du hittar här.


6. Cookies

6.1 Webbplatsen använder cookies. Du kan läsa mer om användningen av cookies i vår policy för cookies, som du hittar här.


7. Bidrag från användarna

7.1 Vid användning av webbplatsens chattfunktion, blogg etc. rekommenderas att en god ton bibehålls. Vi förbehåller oss rätten att radera bidrag som kan anses opas-sande eller stötande.

7.2 Allt material, all information eller annan form av kommunikation samt produktidéer som mottas från användarna via webbplatsen, anses vara icke-konfidentiellt, icke-exklusivt och ger inte avsändaren rätt till royalties. Vikan får fritt använda sådant mot-taget material eller information och produktidéer, etc., inbegripet i näringsverksamhet och i kommersiella sammanhang, exempelvis i form av licenser för nyttjande av dem.

7.3 Vi har rätt att fritt ladda upp, kopiera, distribuera, integrera, ändra och/eller använda kommunikationen på annat sätt tillsammans med alla data, bilder, text och annat in-nehåll både i kommersiellt eller icke-kommersiellt syfte.


8. Användarnamn och lösenord

8.1 Vissa funktioner på webbplatsen kräver att du är inloggad. Lösenord genereras automatiskt vid skapandet av ett användarkonto. Lösenordet är personligt och kon-fidentiellt och får inte delas med andra. Lösenordet inaktiveras automatiskt om det inte används under 18 månader.

8.2 Om du misstänker att ditt lösenord eller ditt användarkonto har missbrukats, var god kontakta oss omedelbart på [infoga e-post].

8.3 Vikan förbehåller sig rätten att inaktivera användarprofiler och/eller lösenord om vi misstänker att det föreligger missbruk.


9. Ändring av villkor

9.1 Vi har rätt att när som helst ändra innehållet i dessa villkor. Vi förbehåller oss rätten att efter egen bedömning och utan förvarning ta bort information från webbplatsen samt att lägga ner webbplatsen.


10. Ogiltighet

10.1 Om något av dessa villkor skulle anses rättsstridigt eller ogiltigt och således inte kan verkställas, påverkar detta inte giltigheten och verkställigheten av den återstående delen av villkoren.


11. Lagval och behörig domstol

11.1 Dansk lag är tillämplig på samtliga situationer och tvister som kan uppstå till följd av användning av webbplatsen. Danska internationella privaträttsliga regler är emellertid inte tillämpliga.

11.2 Eventuella tvister som kan uppstå i samband med användningen av webbplatsen ska avgöras vid dansk domstol med domstolen i Viborg som första instans.


12. Kontakt

12.1 Om du har frågor om ovanstående riktlinjer, kan du när som helst kontakta oss på marketing@vikan.com


***

[Infoga datum] 2017, version 1.0