Dette site skal vises horisontalt. Drej derfor venligst din enhed.

Vikan.com
Stine Lønnerup Bislev
Stine Lønnerup Bislev
Previous Hygiene and Compliance Manager at Vikan

Hvad skal man se efter i en overensstemmelseserklæring?

Uanset om du er fødevareproducent eller forhandler af rengøringsudstyr, har du krav på at se dokumentation for fødevaresikkerheden for det plastrengøringsudstyr, du køber.

I Europa skal alle plastmaterialer, som er beregnet til at have kontakt med fødevarer eller til at blive brugt på overflader, som er i kontakt med fødevarer, ledsages af en overensstemmelseserklæring. Men hvad er vigtigt at se efter i en overensstemmelseserklæring, og hvilke oplysninger er obligatoriske?

Få mere at vide om de ni punkter, som skal være med i en overensstemmelseserklæring.

Vil du have farlige stoffer i dine fødevarer?

Det oplagte svar er "nej".

Men hvordan sikrer du, at det plastudstyr, du køber til din fødevareproduktion, ikke overfører uønskede stoffer til de fødevarer, du producerer, bearbejder eller pakker? Og hvordan kontrollerer du det?

En overensstemmelseserklæring er et dokument, hvor Vikan som leverandør af plastudstyr garanterer, at vores produkter overholder de relevante EU-forordninger, og anviser, hvordan du bruger vores produkter korrekt, så du undgår, at dine fødevareprodukter kommer i kontakt med farlige materialer.

Stadig flere auditører på fødevarefabrikker i hele Europa fokuserer også på, at overensstemmelseserklæringer for materialer, der er i kontakt med fødevarer, indeholder den nødvendige dokumentation. Hvis dokumentationen ikke er til stede, er resultatet typisk en anmærkning i auditrapporten.

I det følgende vil jeg komme nærmere ind på, hvilke punkter det er vigtigt at få med i en overensstemmelseserklæring.

What’s a DoC all about?

En overensstemmelseserklæring er påkrævet i henhold til artikel 16 i forordning (EF) nr. 1935/2004 om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer og er nærmere beskrevet i bilag IV til forordning (EU) nr. 10/2011 om plastmaterialer og -genstande bestemt til kontakt med fødevarer . Det betyder, at alle europæiske producenter af plastmaterialer, som er i kontakt med fødevarer, er forpligtede til at udarbejde en overensstemmelseserklæring for de varer og produkter, de leverer.

Du kan finde flere oplysninger om disse forordninger i Vikans whitepaper “Er dine rengøringsredskaber fødevaresikre?".

I det følgende henviser jeg til EU-forordning (EF) nr. 1935/2004 som (EF) 1935/2004 og til forordning (EU) nr. 10/2011 som (EU) 10/2011.

Vidste du, at kravet om en overensstemmelseserklæring omfatter alle led fra kemikalieleverandøren til leverandører af mellemprodukter (leverandører af eksempelvis plastgranulat og masterbatch) til leverandøren af det færdige plastprodukt (i dette tilfælde Vikan), til distributøren og endelig til slutbrugeren?

Hele forsyningskæden er afhængig af, at kommunikationen mellem de enkelte led er klar, og der skal udveksles dokumentation både forud og bagud på alle trin i kæden.

I Vikans tilfælde, hvor vi er leverandører af en plastvare, betyder det, at vi skal indsamle den relevante dokumentation til overensstemmelseserklæringen fra leverandørerne af mellemprodukterne. Ud fra den dokumentation kan vi foretage migrationsberegninger og/eller migrationsanalyser og vise, at vi overholder alle gældende lovkrav og fremstiller fødevaresikre plastprodukter.

Baseret på disse oplysninger udarbejder vi så en overensstemmelseserklæring for hver færdigvare for at informere vores distributører og slutbrugere om, at vores produkter overholder gældende lovkrav, og om den tiltænkte brug af produkterne.

Men hvilke oplysninger er obligatoriske i en overensstemmelseserklæring, og hvad skal du se efter i en overensstemmelseserklæring som forbruger af Vikan-produkter?

De ni punkter, der skal være med i en overensstemmelseserklæring

Jeg vil nu kort gennemgå de ni vigtige punkter, som er angivet i bilag IV i (EU) 10/2011, og derefter give en kort beskrivelse af de enkelte punkter.

 1. Identitet og adresse på den erhvervsdrivende, som udsteder overensstemmelseserklæringen. Dette er det officielle navn og den officielle adresse på den virksomhed, som udsteder overensstemmelseserklæringen.

 2. Identitet og adresse på den erhvervsdrivende, som fremstiller eller importerer plastmaterialet eller -produktet. Producentens officielle navn og adresse. Punkt 1 og 2 kan slås sammen, hvis den virksomhed, der udsteder overensstemmelseserklæringen, også er producenten/importøren af produktet.

 3. Identifikation af plastmaterialet eller -produktet (handelsnavn og materialetype). Du skal vide, hvilket produkt eller hvilke produkter overensstemmelseserklæringen dækker. Produkterne skal identificeres entydigt, f.eks. ved hjælp af et varenummer. Med hensyn til de anvendte materialer er det vigtigt at angive, hvilken type polymer der anvendes i materialet. Andre materialer, f.eks. klæbemidler, coatings eller trykfarve, skal også angives.
  Bemærk, at EU's vejledning vedrørende forordning (EU) nr. 10/2011 foreskriver følgende: "Flere materialer med forskellig sammensætning, der medfører væsentlige forskelle i de indberetningspligtige stoffer, kan ikke være omfattet af én overensstemmelseserklæring." Vikans overensstemmelseserklæringer er derfor udarbejdet, så de hver især kun dækker et enkelt varenummer.
  Eventuelle komponenter i rustfrit stål og aluminium, som bruges sammen med plastkomponenterne, fremgår altid af Vikans overensstemmelseserklæringer.
  EU-Kommissionens vejledning til forordning (EU) nr. 10/2011 om plastmateriale og -genstande bestemt til at komme i kontakt med fødevarer vedrørende oplysninger i forsyningskæden. Version 1.1 af 12. januar 2016.

 4. Datoen for erklæringen. Vi anbefaler, at erklæringen gennemgås og opdateres regelmæssigt. Vikan opdaterer overensstemmelseserklæringen mindst en gang om året, og/eller når der føjes et nyt tillæg til (EU) 10/2011.

 5. Bekræftelse på, at plastmaterialet eller -produktet overholder relevante krav i forordning (EF) 1935/2004 (artikel 3, 11(5), 15 og 17) og forordning (EU) 10/2011. Det bekræfter, at plastproduktet udelukkende er fremstillet med monomerer og andre stoffer og tilsætningsstoffer, som er angivet i og godkendt i henhold til (EU) 10/2011.
  Overensstemmelseserklæringen skal også indeholde en formulering om, at produktet overholder den samlede migrationsgrænse. Der kan også medtages oplysninger om testforhold, herunder eventuelle anvendte fødevaresimulanter, samt OM-testnummeret i henhold til bilag V i (EU) 10/2011.
  Overholdelse af (EU) 10/2011 medfører også, at virksomhedens fremstillingsprocesser skal overholde forordning (EF) nr. 2023/2006 om god fremstillingsmæssig praksis. Denne forordning skal derfor også nævnes, hvis det er relevant.

 6. Oplysninger om stoffer med begrænsninger i henhold til bilag I eller II i (EU) 10/2011. Det identificerer eventuelle stoffer med specifikke migrationsgrænser i henhold til bilag I og II i (EU) 10/2011 og informerer om tilstedeværelsen af sådanne eventuelle stoffer.
  Det skal også bekræftes, at stoffer, som er underlagt migrationsgrænseværdier, ikke overstiger disse grænseværdier, hvis de anvendes som foreskrevet. I Vikans overensstemmelseserklæringer er denne bekræftelse baseret på enten en migrationsanalyse eller en migrationsberegning.

 7. Oplysninger om "dual-use"-tilsætningsstoffer i henhold til EU-Kommissionens forordning (EF) nr. 1333/2008 og forordning (EF) nr. 1334/2008 om fødevaretilsætningsstoffer og andre fødevareingredienser. Dette identificerer eller informerer om eventuelle anvendte "dual-use"-tilsætningsstoffer – tilsætningsstoffer eller ingredienser, som kan bruges både i plast og fødevarer.

 8. Specifikation af materialets eller produktets anvendelse, f.eks.:

  (i) Den eller de typer af fødevarer, som det er beregnet til kontakt med. Det er vigtigt at vide, hvilken type fødevare (vandholdig, syreholdig, alkoholholdig, fedtholdig og/eller tørstof) plastproduktet skal bruges sammen med. Kun produkter, som er testet med fødevaresimulanterne 10 % ætanol, 3 % eddikesyre og olivenolie, er velegnede til kontakt med alle fødevaretyper. Vær opmærksom på eventuelle begrænsninger mht. fødevaretype.

  (ii) Eksponeringstid og temperatur ved behandling og opbevaring i kontakt med fødevarerne. Hvor længe må produktet være i kontakt med fødevarerne og ved hvilke temperaturer? Disse oplysninger er afgørende af hensyn til sikkerheden for dine fødevareprodukter.

  (iii) Størrelsen på det overfladeareal, som har været i kontakt med den angivne fødevaremængde under påvisning af materialets eller produktets overholdelse af gældende krav. Dette er tekniske oplysninger fra testlaboratoriet om forholdet mellem overfladeareal og volumen i forbindelse med påvisning af produktets overholdelse af gældende krav. Tallet angives ofte som dm2/ml.

 9. Når der indgår en funktionel barriere i et materiale eller produkt med flere lag, skal det bekræftes, at materialet eller produktet overholder kravene i artikel 13(2), (3) og (4) eller artikel 14(2) og (3) i forordning (EU) 10/2011. Dette punkt er kun relevant for produkter med flere lag, som omfatter en funktionel barriere. Punktet bekræfter, at de ikke-tilladte tilsætningsstoffer bag den funktionelle barriere ikke er kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske og ikke er i nano-form. Det bekræfter også, at de ikke-tilladte stoffer overholder detektionsgrænsen på 0,01 mg/kg. Ingen af Vikans produkter har en funktionel barriere af denne art.


Nu ved du, hvilke krav der skal være opfyldt i en overensstemmelseserklæring, og hvad du skal se efter, næste gang du modtager en overensstemmelseserklæring.

Du kan finde overensstemmelseserklæringerne for de Vikan-produkter, du bruger, på www.vikan.com/dk. Vi anbefaler, at du downloader dem, så du har dem i forbindelse med din næste audit.

Du kan få flere oplysninger om indholdet i Vikans overensstemmelseserklæringer samt forordningerne om materialer, som er i kontakt med fødevarer, ved at kontakte undertegnede – Stine Bislev – på sbi@vikan.com.