Dette site skal vises horisontalt. Drej derfor venligst din enhed.

Vikan.com

Betingelser for brug af Hjemmesiden

Nedenstående betingelser finder anvendelse for brugen af hjemmesiden www.vikan.com, her-under forskellige sprogversioner heraf samt bag ved log-in (sidstnævnte, herefter benævnt Hjemmeside Bag Login, der ejes og udbydes af Vikan A/S, CVR nr. 10290147, Rævevej 1, 7800 Skive (herefter ”Vikan” eller ”vi”) ("Hjemmesiden"). Ved at besøge og bruge Hjemmesiden og de tjenester, der er tilgængelige på Hjemmesiden, accepterer du nedenstående betingelser.


1. Rettigheder til Hjemmesiden

1.1 Immaterielle rettigheder

1.1.1 Vikan, vores associerede selskaber eller samarbejdspartnere er indehavere af samtlige rettigheder, herunder men ikke begrænset til ophavs- og varemærkerettigheder samt andre immaterielle rettigheder, til indholdet på Hjemmesiden, fx navne, logoer, vare-mærker, tekst, produktlister, beskrivelser, artikler, nyheder, white papers, tegninger, grafik, billeder/fotos, ikoner, software og andet materiale (”Materiale”) og må kun an-vendes efter forudgående tilladelse fra Vikan.

1.2 Kopiering, spredning og downloading

1.2.1 Uautoriseret kopiering, spredning eller offentlig fremførelse af Materiale på Hjemme-siden er i strid med ophavsretsloven og kan resultere i såvel civilretlige som strafferet-lige sanktioner. Det er heller ikke tilladt at ændre eller fjerne Materiale tilgængeligt på Hjemmesiden.

1.2.2 Det er muligt at linke til hjemmesiden, dog er det ikke muligt at linke fra Hjemmeside Bag Login

 

2. Hjemmeside Bag Login

2.1 Distributørers brug af Materiale

2.1.1 Som registreret distributør hos Vikan får du via Hjemmeside Bag Login adgang til at downloade produktbeskrivelser, logoer, markedsføringsmateriale, mv. til brug for salg og markedsføring af Vikans produkter overfor slutkunden. Sådan brug skal til enhver tid ske med klar identifikation af Vikan som rettighedshaver, herunder ved angivelse af Vikans navn og logo (benævnes i det følgende samlet som Marketingmaterialer). I det omfang distributøren anvender Vikan’s Marketingmaterialer skal distributørens identitet til enhver tid ikke kunne forveksles med Vikan’s identitet som følge af brugen af Marketingmaterialer, og brugen heraf skal dermed være klart adskillelig i forhold til Vikan’s ”look and feel”. Enhver anden brug er ikke tilladt.

2.1.2 Al tingængelig Marketingmateriale stilles til rådighed i det format, der vises på hjem-mesiden og i de her tilgængelige sprog.

2.1.3 Alle rettigheder i medfør af punkt 2.1.1 bortfalder, når samarbejdet mellem Vikan og distributøren bortfalder, og distributøren skal herefter returnere al downloadet Mate-riale til Vikan eller skriftligt bekræfte, at materiale er destrueret.


3. Ansvarsfraskrivelse

3.1 Det er Vikan’s hensigt, at Hjemmesiden til enhver tid er tilgængelig uden afbrydelser. Imidlertid, kan der forekomme driftsforstyrrelser, der medfører, at Hjemmesiden vil være midlertidigt utilgængelig. Endvidere er Vikan til enhver tid berettiget til at su-spendere, afbryde eller ændre Hjemmesiden eller dele heraf midlertidigt eller perma-nent uden varsel. Intet ansvar kan gøres gældende overfor Vikan i den anledning.

3.2 Information på Hjemmesiden gives uden nogen udtrykkelig eller stiltiende garanti for nøjagtigheden eller fuldstændigheden heraf. Vikan er derudover til enhver tid beretti-get til uden forudgående varsel at ændre indholdet af Hjemmesiden, herunder pro-duktbeskrivelser, mv. Det er dermed distributørens eget ansvar at holde sig ajour og opdateret om det tilgængelige materiale på hjemmesiden i forhold til salg og mar-kedsføring af de produkter distributøren udbyder til slutkunden.

3.3 Hjemmesiden kan indeholde links til tredjemands hjemmeside. Vikan er ikke ansvarlig for indholdet af sådanne tredjemands hjemmesider, og Vikan opfordrer brugerne til, at betingelserne for brug af tredjemands hjemmeside gennemgås inden brug.


4. Erstatningsansvar

4.1 Vikan kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for brug af Hjemmesiden, herun-der for tab af indtægter, driftstab eller tab af data, driftsforstyrrelser eller andet direk-te eller indirekte tab.

4.2 Download sker på brugerens egen risiko. Vikan er ikke ansvarlig for nogen skade, der måtte opstå som følge af download, installation, lagring eller brug af software eller indhold fra Hjemmesiden, herunder for skader og funktionsforstyrrelser som følge af virus eller lignende.

4.3 Brugeren er indforstået med, at Hjemmesiden udelukkende må anvendes til retmæs-sige formål, og at det ikke er tilladt at fortage sig noget, der kan skade Hjemmesiden, herunder tilføje eller fjerne noget fra Hjemmesiden eller forsøge at få adgang til dele af Hjemmesiden, der ikke er tiltænkt den pågældende bruger. Brugeren må ikke anven-de Hjemmesiden på en måde, der er i strid med tredjemands rettigheder.


5. Personoplysninger

5.1 Vikans behandling af personoplysninger sker under iagttagelse af den til enhver tid gældende persondatalovgivning. Du kan læse mere om behandlingen af dine person-oplysninger ved brug af Hjemmesiden i vores Persondatapolitik, som du kan finde her.


6. Cookies

6.1 Der anvendes cookies på Hjemmesiden. Du kan læse mere om brugen af cookies i vores cookiepolitik, som du finder her.


7. Bidrag fra brugerne

7.1 Ved brug af Hjemmesidens chatfunktion, blog, mv., henstiller vi til, at der bevares en god tone. Vi forbeholder os retten til at slette bidrag, der kan anses for upassende el-ler stødende.

7.2 Alt materiale, information eller anden form for kommunikation samt produktidéer, som modtages fra brugerne via Hjemmesiden, vil blive anset som ikke-konfidentielt, ikke-eksklusivt og berettiger ikke afsenderen til royalties. Vikan kan frit anvende så-dant modtaget materiale, information, produktidéer, mv., herunder i erhvervsmæssig og kommerciel sammenhæng, eksempelvis i form af meddelelse af licenser på udnyt-telsen heraf.

7.3 Vi har ret til frit at uploade, kopiere, distribuere, indarbejde, ændre og/eller på anden vis anvende kommunikationen sammen med alle data, billeder, tekst og andet inde-holdt heri til ethvert kommercielt eller ikke-kommercielt formål.


8. Brugernavn og password

8.1 Visse funktioner på Hjemmesiden kræver, at du er logget ind. Password genereres automatisk ved oprettelse af brugerkonto. Passwordet er personligt og fortroligt og må ikke deles med andre. Password vil automatisk blive deaktiveret ved inaktivitet i 18 måneder.

8.2 Hvis du har mistanke om, at dit password eller din brugerkonto er blevet misbrugt, bedes du straks kontakte os på marketing@vikan.com

8.3 Vikan forbeholder sig retten til at deaktivere brugerprofiler og/eller passwords, hvis vi har mistanke om misbrug heraf.


9. Ændring af betingelser

9.1 Vi har til enhver tid ret til at ændre indholdet af disse betingelser. Vi forbeholder os retten til efter eget skøn og uden varsel at fjerne informationer på Hjemmesiden samt at nedlægge Hjemmesiden.


10. Ugyldighed

10.1 Hvis nogen del af disse betingelser skulle blive anset for retsstridig eller ugyldig og dermed ikke kan håndhæves, påvirker dette ikke gyldigheden og håndhævelsen af den resterende del af betingelserne.


11. Lovvalg og værneting

11.1 Dansk ret regulerer ethvert forhold og enhver tvist, der måtte opstå på baggrund af brugen af Hjemmesiden. Dog finder dansk rets internationale privatretlige regler ikke anvendelse.

11.2 Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med brugen af Hjemmesiden, skal afgøres ved de danske domstole med retten i Viborg som første instans.


12. Kontakt

12.1 Hvis du har spørgsmål til ovenstående retningslinjer, kan du til enhver tid kontakte os på marketing@vikan.com


***

November 1, 2017, version 1.0